מיסוי

כידוע מיסים הוטלו עוד לפני אלפי שנים.
במקרא: ספר מלכים א’ פרק יב’
לאחר מות שלמה המלך (כ-900 לפני הספירה) הוכתר בנו רחבעם למלך, התושבים ביקשו ממנו הקלות: “אביך הקשה עלינו ואתה עתה הקל מעבודת אביך הקשה ומעולו הכבד אשר נתן עלינו ונעבדך” לאחר 3 ימי התייעצויות השיב להם המלך, את תשובתו המפורסמת:
“אבי הכביד את עולכם ואני אוסיף על עולכם, אבי ייסר אתכם בשוטים ואני אייסר אתכם בעקרבים”. התגובה לא אחרה לבוא.. “וישלח המלך רחבעם את אדורם אשר על המס וירגמו כל לישראל בו אבן וימות..ויפשעו בבית דוד עד היום הזה.
בכך בא הקץ לאחדותו של העם והממלכה נתפלגה לשניים, מלכות ישראל ומלכות יהודה.
וזאת בשל אטימותו של המלך לדרישת העם להקל מעליו את עול המיסים הכבד.

בתקופת הצאר ברוסיה: (1,700 לספירה) פטר הגדול לאחר שחזר מסיור במערב החליט להקנות לאזרחיו אורח חיים מערבי והחליט שתושבי הארץ יגלחו את זקנם. כאשר נתקל בהתנגדות עממית החליט להטיל מס כבד על בעלי הזקנים, בצורה פוגרסיבית, כמובן שהעשירים שילמו יותר, 100 רובל, הסוחרים נתבקשו לשלם 60 רובל, תושבי העיר שילמו 30 רובל ואפילו האיכרים שהגיעו לעיר למכור את מרכולתם נאלצו לשלם רובל אחד. להבטחת הגביה של המס הטביע הצאר מטבעות מיוחדות אותן היה חייב בעל הזקו להציג בפני חיילי הצאר, מי שנתפס ללא המטבע היה צפוי לגילוח הזקן בו במקום.
מיסים הם מכשיר המשמש את המימשל לשפע מטרות, החל מגיוס כספים ועד להכוונת הזרמים הכלכליים השונים במשק.

מס מוגדר: תשלום המוטל דרך כפייה ע”י רשות ציבורית באין כנגדו שום תמורה ישירה הניתנת מידי הרשות למשלם המס.
ישנם סוגים שונים של מיסים, מיסים ישירים כמו מס הכנסה, מס שבח, מטילים מס מהרווחים שאדם או חברה צוברת.
ישנם מיסים עקיפים כמו: מס ערך מוסף (משנת 1976), מס קניה, מס בולים, המיסים מוטלים על המוצר עצמו.
ישנם גם תשלומים כגון ארנונה, היטלים למשל היטל ביוב, היטל השבחה וכו’.
פקודת מס הכנסה הינה פקודה מנדטורית ועד להיום טרם הוחלפה, במרוצת השנים בוצעו בה תיקונים שונים, רק עתה אושר תיקון מספר 132 בקריאה שלישית ע”י הכנסת תיקון חדש שגם נעשה ע”י ועדה שיאיר רבינוביץ עמד בראשה.

הפקודה מחולקת לפרקים:
חלק א’: פרשנות, הגדרות.
חלק ב’: הטלת המס, פרק ראשון – המקור סעיף 2.
מס הכנסה מוטל על הכנסה מכל מקור שהוא (עסק, משלח יד, שכר עבודה, ריבית, דיבידנד, נכסים, פטנטים, זכויות יוצרים, רווח הון וכו’).
חלק ג’: פטורים, ניכויים וזיכויים.
חלק ד’: חישוב הכנסה במקרים מיוחדים, חב’ ביטוח, קיבוצים, מושבים ואגודות, חב’ משפחתיות נשים, תושבי השוהים בחו”ל תושבי חוץ, עסקאות מיוחדות.
חלק ה’: רווחי הון.

ישנם עוד חלקים עד חלק י”ב כגון: שיעורי המס, דו”חות, שומות, עירעורים, תשלומים וגביה, ריבית וקנסות, עונשין והוראות כלליות.
בתיקון האחרון שאושר (יכנס בתוקף בשנה הבאה מ-1.1.2003) מתמקד בשלושה נושאים מרכזיים: הפחתת נטל המס הישיר על הכנסות מיגיעה אישית, במיוחד בשכבות הבניים , הרחבת בסיס המס על הכנסות מהון והאחדת שיעורי המס, מיסוי הכנסות במישור הבנלאומי. נטל המס מיגיעה אישית יופחת בהדרגה, במשך 5 שנים, ומקור ההקלה יהיה ממיסוי הכנסות הוניות שעד להיום מרביתם היו פטורות, כמו מס על הבורסה, הכנסות בחו”ל של תושב ישראל, הכנסות משכ”ד אשר מקורם בחו”ל יחול בשיעור של 10% מההכנסה ללא הוצאות או 15% בניכוי הוצאות פחת, כנ”ל להכנסות מריבית, רווחים ריאלים מניירות ערך הנסחרים בבורסה בארץ.

נכון להיום מי שהכנסתו נתקבלה ראשונה בחו”ל אינה חייבת במס וכן בהתאם לסעיף 5 בפק’ מס הכנסה, תושב ישראל שעוסק בחו”ל בעבודה שלא עסק בארץ אינו חייב במס בארץ, ראה דוגמה: ביבי נתניהו, ברק וכו’, מרוויחים הון מהרצאות ואינם משלמים מס, או הכנסות משכ”ד בחו”ל שנתקבלו בראשונה בחו”ל, הרפורמה משנה את גישת המס ומחייבת כל תושב ישראלי במס גם אם הכנסותיו הופקו בחו”ל (במקום הכנסה טריטוריאלית הכנסה פרסונאלית).

בוטלה התקרה של הכנסות משכ”ד למגורים למי שרוצה לשלם 10% מההכנסה תוך 30 יום מבלי לדווח למס הכנסה. כיום באם דירת מגורים משמשת למטרה אחרת ניתן לשלם 10% בהנחה שלא עובר את התקרה כ-7,000 ₪ לחודש (במידה ועובר את התקרה לא ניתן להכנס למסלול זה). במידה והדירה מושכרת למגורים יש פטור עד כ-7,000 ₪ לחודש וכל שקל נוסף מעל התקרה חייב במס 2 שקלים. (הוראת השעה משנת 1990 התחדשה מדי שנה, לא ידוע מה יחליטו לגבי שנה הבאה).

שיעורי מס רווח הון הופחתו במקום שיעורים רגילים (50%) יהיה 25% בכך הושווה שיעור מס רווח הון לשיעור מס השבח על מכירת מקרקעין שהופחת אף הוא ל-25%.
כן בוטלו שיעורי המס המיוחדים על רווחי הון. על מכירת נכסים שנרכשו לפני שנת המס 1961 חל שיעור מופחת 12%-24% החל משנת מס 2005 שיעור המס יעלה בהדרגה לכל שנה תוספת 1% עד לשיעור מירבי של 25%.
בשנת 1961 חוקק חוק מס רכוש שהטיל מס על הרכוש (נדל”ן, ציוד וכו’) אח”כ המס הוטל רק על קרקעות ריקות ועד לשנת 1999, החל משנת 2000 שיעור המס הינו 0. כיום מאחר וישנם חובות רבים של בעלי קרקעות יוצאים שוב למבצע חיסול, יש תרעומת על כך מאחר ואילו שלא שילמו מקבלים הטבות לעומת האנשים ששילמו המרגישים פריירים.

בשנת 1963 חוקק חוק נפרד למקרקעין: חוק מס שבח מקרקעין, הדן במיסוי מקרקעין כולל מס רכישה. תיקון מס’ 50 לחוק שאושר לאחרונה הוצע ע”י ועדה אשר עמד שעמד בראשה רו”ח יאיר רבינוביץ (שהיה גם נציב מס הכנסה בזמן שאני למדתי מיסים).

עיקרי התיקון לחוק: שיעור מס השבח יורד ל-25% במקום 50% ליחיד ו-36% לחברה. על כל עסקה החל מ-7.11.2001 שהינו היום הקובע. לגבי מקרקעין שנרכשו בעבר וימכרו בעתיד המס יהיה יחסי להחזקת הנכס עד למועד ואחרי המועד הקובע.

ישנם עוד תיקונים שונים, כמו: הנחה נוספת במס בשנות המס 2002-2003, שיחלוף, הכוונה למי שיש לו נדל”ן ורוצה לשנות מקום יוכל לדחות את המס, (כמו בפקודת מס הכנסה סעיף 96 שיחלוף נכסים ברי פחת).
הקלות במס רכישה ומס מכירה, עידוד פינוי-בינוי וכו’.

פטור דירת מגורים: חוק מיסוי מקרקעין מאפשר למוכר דירת מגורים לקבל פטור ממס שבח בכפוף לעמידה בשורה של תנאים מורכבים. החוק עבר שינוי מהותי בתקון מספר 34 שנכנס לתוקף ביום 28.2.1997. בעקבות התיקון ניתן הפטור ממס שבח על מכירת דירת מגורים רק בגין דירות המשמשות בעיקר למגורים.

על-מנת להנות מהפטור קודם נידרש שהדירה הנמכרת שימשה בעיקרה למגורים, במשך אחת משתי התקופות: 4/5 מהתקופה שבגינה מחושב השבח המתחילה ביום 1.1.98,ב-4 השנים שקדמו למכירתה.

המוכר דירת מגורים מזכה יהיה זכאי לפטור ממס במכירתה אם נתקיים אחד מאלה:

המוכר לא מכר ב-4 השנים שקדמו למכירה האמורה דירת מגורים מזכה אחרת בפטור ממס.. אך למעט: מתנה פטורה…
הדירה הנמכרת היא דירתו היחידה של המוכר בישראל והמוכר לא מכר במשך 18 החודשים שקדמו למכירה האמורה, דירת מגורים אחרת כאמור, בפטור ממס לפי פסקה זו, ובארבע השנים שקדמו למכירה לא היתה לו בעת ובעונה אחת יותר מדירת מגורים אחת כאמור.